Wykaz regulaminów i procedur

WYKAZ REGULAMINÓW I PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W GIMNAZJUM NR 3

REGULAMINY:

1. Statut z załącznikami:

• Zał.nr1 Program Wychowawczy,
• Zał. nr1a Szkolny Program Profilaktyki,
• Zał. nr2 Regulamin Rady Pedagogicznej,
• Zał. nr3 Regulamin Rady Rodziców,
• Zał. nr4 Regulamin powstawania i funkcjonowania klas sportowych,
• Zał. nr5 Regulamin świetlicy szkolnej,
• Zał. nr6 Regulamin biblioteki szkolnej i ICIM,
• Zał. nr7 Szkolny System Oceniania (SSO),
• Zał. nr8 Regulamin otrzymywania odznaki „Sowa Gimnazjum nr 3”,
• Zał. nr8a Regulamin przyznawania nagrody „Primus Inter Pares”,
• Zał. nr9 Regulamin naboru uczniów do klas pierwszych.

2. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego.
3. Regulamin dyżurów międzylekcyjnych.
4. Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczych.
5. Regulamin organizacyjny szkoły.
6. Regulamin pracy.
7. Regulamin kontroli zarządczej.
8. Regulamin przyznawania honorowego tytułu „Przyjaciela Trójki”.
9. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom zatrudnionym w Gimnazjum nr 3.
10. Regulamin dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr 3.
11. Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr3.
12. Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzeń.
13. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
14. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędowym zatrudnionego w Gimnazjum nr 3.

PROCEDURY:

1. Zasady organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w Gimnazjum nr 3.
2. Procedury przeprowadzania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego.
3. Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania.
4. Procedura obserwacji w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.
5. Procedury uzyskiwania awansu zawodowego nauczyciela.
6. Procedury audytu wewnętrznego.
7. Procedury kontroli finansowej w Gimnazjum nr 3.
8. Wewnątrzszkolna polityka antymobbingowa.
9. Procedura kontaktów z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia.
10. Procedura dokumentowania pracy Rady Pedagogicznej.
11. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.
12. Wewnątrzszkolne procedury przygotowania i przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych.
13. Procedura wdrażania dziennika elektronicznego.
14. Procedury Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
15. Procedury dotyczące występowania sytuacji agresji rówieśniczej i przemocy
w środowisku szkolnym.
16. Procedury dotyczące nieprzestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu w środowisku szkolny.
17. Procedury dotyczące nieprzestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w środowisku szkolny.
18. Procedury dotyczące nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

INSTRUKCJE:

1. Instrukcja gospodarowania energią elektryczną w Gimnazjum nr 3.
2. Zasady gospodarowania energią cieplną w Gimnazjum nr 3.
3. Instrukcja kancelaryjna.
4. Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji.
5. Instrukcja w sprawie określenia procedury zabezpieczenia pomieszczeń i postępowania z kluczami.
6. Instrukcja obiegu dokumentów.
7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i zasady ewakuacji.
8. Instrukcja bezpieczeństwa w czasie alarmu dla pracowników i uczniów.
9. Instrukcja sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

KODEKSY:

1. Kodeks etyczny nauczyciela.
2. Kodeks etyczny pracownika samorządowego.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty znajdują się do wglądu w sekretariacie szkoły
oraz w bibliotece szkolnej.