Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW

W SWARZĘDZU

(załącznik do Statutu)

Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r.
(Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996r. z późniejszymi zmianami)
Nowelizacja Ustawy – 2 lipca 2004r. z późniejszymi zmianami.

I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu Szkoły
i niniejszego regulaminu.
2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i stanowi do niego
załącznik.
3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego
§ 2
1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a. Rady Klasowe
b. Zarząd Samorządu Uczniowskiego zwany dalej „Zarządem”
2. Rady Klasowe liczą po 3 osoby.
3. Zarząd liczy 7 – 9 osób.
4. Kadencja Rad Klasowych trwa 1 rok.
5. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.

III. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
§ 3
1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
c. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowania właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań.
d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły
e. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
f. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
2. Ponadto Samorząd Uczniowski:
a. opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki
b. opiniuje szczegółowe warunki i sposób oceniania osiągnięć edukacyjnych
i zachowania oraz system nagradzania i karania
c. może opiniować ocenę pracy nauczyciela

IV. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego
§ 4
1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są we wrześniu.
2. Wybory Rad Klasowych odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez ogół
uczniów danej klasy.
3. Wybory Zarządu są powszechne, równe i tajne.
4. W wyborach, z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział uczniowie szkoły.
5. Wybory przeprowadzają komisje wyborcze powołane przez Rady Klasowe na
wspólnym zebraniu wyborczym. Rady Klasowe ustalają również termin, tryb i zasady
przeprowadzenia wyborów Zarządu i zostaje on podany do ogólnej wiadomości.
6. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do Zarządu.
7. Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego,
sekretarza i skarbnika.

V. Kompetencje władz Zarządu
§ 5
1. Przewodniczący Zarządu organizuje prace zarządu, prowadzi posiedzenia i jest
reprezentantem zarządu na zewnątrz.
2. Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego
nieobecności.
3. Sekretarz odpowiada za dokumentację Zarządu.
4. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem Zarządu.

VI. Posiedzenia Zarządu
§ 6
1. Posiedzenia Zarządu odbywają raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem pracy
Zarządu.
2. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia Zarządu poza ustalonym
harmonogramem, powiadamiając członków Zarządu co najmniej 7 dni przed terminem
spotkania.
3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Zarządu
w trybie pilnym bez przestrzegania 7-dniowego terminu.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3
członków Zarządu oraz na wniosek Dyrektora szkoły, Rady pedagogicznej lub Rady
Rodziców.
5. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub
inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków
Zarządu (quorum).
7. Sekretarz prowadzi księgę protokołów posiedzeń Zarządu.
8. Do terminu następnego posiedzenia każdy z członków Zarządu ma prawo zapoznania
się z protokołem i wniesienia poprawek do swojej wypowiedzi.
9. Każdy protokół musi być podpisany przez członków Zarządu.

VII. Tryb podejmowania uchwał
§ 7
1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
2. W sprawach personalnych lub na formalny wniosek przegłosowany przez członków
Zarządu, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym.
3. Zarząd dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród członków
Rady Pedagogicznej szkoły.
4. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 3 lata i uczestniczy on
w posiedzeniach Zarządu na prawach członka Zarządu.

VIII. Prawa i obowiązki członków Zarządu
§ 8
1. Członkowie Zarządu mają prawo do:
a. wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat
b. głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez
Zarząd
2. Członkowie Zarządu mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach Zarządu.